อาร์.อาร์.ดี ออโต้โมทีฟ (ประเทศไทย)

บริการผลิตและออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย อุปกรณ์การตรวจสอบได้มาตรฐานสากล เราจึงได้รับการตอบรับจากลูกค้าประเภทยานยนต์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีคุณภาพสูง บริษัทฯได้รับใบรับรองระบบมาตรฐาคุณภาพ ISO 9001:2008, ใบรับรองระบบมาตรฐานด้านเทคนิคยานยนต์ ISO/TS 16949, ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ทำให้ลูกค้าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะมอบสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่าง สม่ำเสมอ ทั้งการให้คำปรึกษาและผลงานการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และส่งเสริมให้บริษัทฯก้าวเดินไปพร้อมกับสังคมและชุมชน

 

นโยบายคุณภาพ

 • ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะมอบสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • สร้างความเชื่อมั่นและผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า และส่งเสริมให้บริษัทก้าวเดินไปพร้อมกับสังคมและชุมชน
 • จะรักษาคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า โดยระบบเอกสารที่ชัดเจนและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย โดยการรับประกันคุณภาพ ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานของอย่างชัดเจน
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการฝึกอบรม เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงงานของพนักงานทุกคน
 • นำเสนอบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ โดยการจัดทำระบบ 3ส. (สะสาง สะดวก สะอาด) อันเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต
 • บริษัทจะดำเนินการป้องกันไม่ให้มีสารปนเปื้อนเข้ามาในกระบวนการผลิต

การควบคุมคุณภาพการผลิต

 • การรับวัตถุดิบ พนักงานตรวจสอบความถูกต้องของวัตุถุดิบรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ของวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 • การ QC วัตถุดิบ พนักงาน QC เข้าตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและประประทับตรวจการตรวจสอบเป็นหลักฐาน
 • การจัดเก็บวัตถุดิบ ใช้ระบบ FI-FO ช่วยในการบริหารสโตร์ เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายวัตถุดิบ
 • การจัดทำทะเบียน เพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆของวัตถุดิบและชิ้นส่วน เช่น ลูกค้า รายการวัตถุดิบที่ใช้ จำนวนการผลิต วิศวกรผู้ควบคุม …. ฯลฯ
 • การอบวัตถุดิบ วิศวกรจะเอาวัคถุดิบไปอบภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่เป็นมาตรฐาน
 • การขึ้นรูปชิ้นงาน เป็นขั้นตอนการผลิตเริ่มจากการฉีดพลาสติกเข้าโมลด์เพื่อผลิตเป็นชิ้นงาน ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าตรวจสอบความถูกต้องได้
 • การบรรจุ เมื่อผลิตเป็นชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ชิ้นงานก็จะถูกบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์
 • การตรวจสอบคุณภาพ QC จะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและเรียบร้อยของชิ้นที่ผลิตออกมา
 • การจัดเก็บ เมื่อชิ้นงานทุกชิ้นจะถูกจัดเก็บในสโตร์พร้อมส่งมอบลูกค้าตามกำหนดเวลา
 

มาตรฐานความปลอดภัย

บริษัทฯถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี รวมทั้งมีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น และการมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
 • จะปฏิบัติ และดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานทางอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ อย่างเหมาะสม
 • จะปรับปรุง และป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเครื่องจักร อุปกรณ์ ไฟฟ้า สารเคมี วัตถุอันตราย อัคคีภัย เพื่อให้เกิดความปลอยภัยกับพนักงาน, ผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการพัฒนาด้านอาชีวอนามัย และความปลอยภัยอย่างต่อเนื่อง
 • จะจัดสรรทรัพยาการอย่างเหมาะสมทั้งในเรื่องทรัพยากรบุคคล เวลา และงบประมาณ รวมทั้งการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอให้กับพนักงาน เพื่อปลุกจิตสำนึกและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
 • จะสื่อสารให้พนักงานทราบ และเข้าใจ นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง รวมถึงจะดำเนินการทบทวน ตรวจสอบและติดตามเป็นระยะๆ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง